આખરે વિવાદો વચ્ચે વિવાદાસ્પદ ડાયલોગ હટાવી અન્નુ કપૂરની ફિલ્મ ‘હમારે બારહ’ને હાઈકોર્ટે રિલીઝની આપી મંજૂરી…

આખરે વિવાદો વચ્ચે વિવાદાસ્પદ ડાયલોગ હટાવી અન્નુ કપૂરની ફિલ્મ ‘હમારે બારહ’ને હાઈકોર્ટે રિલીઝની આપી મંજૂરી...
આખરે વિવાદો વચ્ચે વિવાદાસ્પદ ડાયલોગ હટાવી અન્નુ કપૂરની ફિલ્મ ‘હમારે બારહ’ને હાઈકોર્ટે રિલીઝની આપી મંજૂરી...