ગૃહ વિભાગ માટે ૭૯૬૦ કરોડની જોગવાઈ

17
Saurashtra Kranti logo
saurashtra kranti logo

  • ગૃહ વિભાગમાં વિવિધ સંવર્ગની ૩૦૨૦ નવી જગ્યા ઉભી કરાશે
  • ૪૧ શહેરોમાં ૬૦૦૦થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા લગાડાશે.
  • પોલીસ તંત્ર માટે ૮૭૬ વાહનો ખરીદવામાં આવશે
  • પોલીસ આધુનિકીકરણ માટે ૨૬ કરોડની જોગવાઈ